Právní oznámení

Toto je obecné právní oznámení ve vztahu k webové stránce společnosti ASSA ABLOY GROUP ("ASSA ABLOY"). Na této webové stránce poskytuje ASSA ABLOY online informace. Přístupem k této webové stránce a její využíváním souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené v tomto oznámení

Autorská práva, ochranné známky a pravidla použití

Obsah těchto stránek (dále jen "obsah"), včetně textu, grafiky a obrázků, ochranných známek, značek, log a softwaru, je chráněn zákony o právech duševního vlastnictví. Právo k obsahu nesmí být předáno vám ani žádnému jinému uživateli těchto stránek a místo toho je ponecháno u společnosti ASSA ABLOY nebo třetí osoby, která je držitelem práv k materiálům zveřejněným na těchto stránkách.

Společnost ASSA ABLOY vlastní jména, která jsou použita pro podnikání společnosti, a názvy firemních produktů a služeb uvedených na těchto stránkách a tyto názvy jsou chráněny zákony o právech duševního vlastnictví. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Jste oprávněni k zobrazení, zasílání e-mailů, stažení nebo tisku kopií obsahu, ale pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Neoprávněné použití obsahu může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Kdykoli pošlete e-maily, stahujete nebo tisknete kopie obsahu, musíte také zahrnout veškerá autorská práva a další upozornění obsažená v obsahu, včetně oznámení o autorských právech ve spodní části stránky.

Obsah nesmí být reprodukován, přepisován, ukládán do vyhledávacího systému, přeložen do jakéhokoli přirozeného nebo počítačového jazyka, přenášen v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky (elektronickou, mechanickou, fotografickou, zaznamenanou nebo jinou), dále prodáván nebo redistribuován bez předchozího písemného souhlasu společnosti ASSA ABLOY. Nesmíte prodávat ani upravovat obsah ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně provádět, distribuovat ani jinak používat obsah jakýmkoli způsobem pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel. Nesmíte "zarámovat" tyto stránky ani obsah z nich a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat jakoukoli část této stránky na server. Dále souhlasíte s tím, že nebudete zobrazovat ani používat žádné názvy, loga nebo obchodní známky ASSA ABLOY žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti ASSA ABLOY.

Použití obsahu na libovolném jiném webu nebo v jakémkoli jiném síťovém prostředí počítače pro jakýkoli účel je výslovně zakázáno, přestože můžete poskytnout hypertextové odkazy HTML z vašich webových stránek na tuto stránku s výhradou těchto podmínek použití. Tímto udělíte nevýlučnou, omezenou a odvolatelnou licenci k propojení s těmito stránkami. Souhlasíte s tím, že nebudete na tyto stránky zobrazovat žádné odkazy, které by byly spojeny s reklamou nebo se zdají být schválením jakékoliv organizace, produktu nebo služby. Souhlasíte s tím, že nebudete odkazovat na tyto stránky na webových stránkách, které by rozumná osoba považovala za obscénní, hanlivou, obtěžující, hrubě urážlivou nebo škodlivou. Společnost ASSA ABLOY si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tuto licenci nebo vaše právo používat konkrétní odkazy. Pokud společnost ASSA ABLOY zruší tuto licenci, souhlasíte s tím, že okamžitě odstraníte a zakážete všechny vaše odkazy na tyto stránky.

Používáte-li obsah způsobem, který není zřetelně povolen těmito podmínkami a podmínkami používání, můžete porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. V takovém případě společnost ASSA ABLOY automaticky zruší vaše oprávnění k používání tohoto webu a společnost ASSA ABLOY bude oprávněna požadovat, abyste okamžitě zničili veškeré kopie, které jste vytvořili z jakékoliv části Obsahu. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena těmito podmínkami, jsou vyhrazena.

ODPOVĚDNOST

ASSA ABLOY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLEDKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZÍSKANÉ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VYUŽÍVÁNÍ NA TÉTO STRÁNCE NEBO JEJÍM OBSAHU. NEBO OBSAHU POSKYTNUTÉHO NA TÉTO STRÁNCE. Z tohoto důvodu vaše používání tohoto webu je na vlastní riziko.

VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH. Společnost ASSA ABLOY, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, VÝSLOVNĚ A ZVLÁŠTNĚ ZŘEKNUJE VŠECHNY ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NÁZVU, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TRETÍCH STRAN, A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. ASSA ABLOY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY O PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, POKRAČOVATELNOSTI NEBO ČASOPISU OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWARU, TEXTU, GRAFICI, ODKAZŮ ALEBO KOMUNIKACÍ POSKYTNUTÝCH NA TÍMTO STRÁNKÁCH. JSOU ZODPOVĚDNI ZAJIŠTĚNÍ VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ, ŽE JAKÝKOLIV OBSAH, KTERÝ MŮŽETE ZÍSKAT Z TÉTO STRÁNKY, BUDE ZÁVAZNÝ Z POČÍTAČOVÝCH VIRUS NEBO JAKÉHOKOLIV POTENCIÁLNĚ DESTRUKTURNÍ POČÍTAČOVÝ KÓD.

ASSA ABLOY ani žádná osoba nebo společnost sdružená s ASSA ABLOY nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z vašeho užívání nebo neschopnosti využívat tento web nebo jakýkoli obsah, služby nebo materiály poskytované touto stránkou ("tato ochrana"). Tato ochrana zahrnuje veškeré nároky, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu, přísné odpovědnosti nebo jakékoliv jiné právní teorie, a to, zda je ASSA ABLOY informována o možnosti takové škody či nikoliv. Tato ochrana pokrývá všechny ztráty, včetně bez omezení, přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, následných, exemplárních a represivních škod; škody způsobené osobním zraněním nebo neoprávněnou smrtí; ztracené zisky; a škody způsobené ztrátou dat nebo přerušením obchodu.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY; REKLAMA

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a nikoliv jako souhlas ASSA ABLOY s jakýmkoli obsahem obsaženým v těchto webových stránkách třetích stran nebo poskytnutých těmito webovými stránkami třetích stran. Tato stránka nezodpovídá za obsah propojených webových stránek třetích stran; Materiály na webech třetích stran neposuzujeme, nekontrolujeme ani nesledujeme; a neposkytujeme žádné prohlášení ohledně obsahu, přesnosti nebo legitimity materiálů na těchto webových stránkách třetích stran.

Pokud se rozhodnete pro přístup k odkazovaným webům třetích stran z těchto stránek, děláte tak na vlastní nebezpečí. Vaše užívání webových stránek třetích stran podléhá příslušným smluvním podmínkám pro tyto webové stránky třetích stran, včetně příslušných zásad ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

V případě, že se tato stránka rozhodne zahrnout reklamy třetích stran, mohou tyto reklamy obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Není-li výslovně uvedeno jinak, tato stránka nepodporuje žádný produkt ani neposkytuje žádné zastoupení týkající se obsahu, přesnosti nebo legitimity jakýchkoli materiálů obsažených v reklamě na této stránce nebo propojených prostřednictvím této reklamy.